March 29, 2023

ชาวไทยภูเขารับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเดินทางเปิด โครงการหลวง 2563

โครงการหลวง

โครงการหลวง 2563 ข่าวประจำวันที่ 26 ธันวาคมข่าวในพระราชสำนักได้มีการรายงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีได้มีการสานต่อพระราชปณิธาน ต่อยอด และได้เดินทางเสด็จไปเพื่อที่จะทรงเปิดงานโครงการหลวง 2563 ที่อุทยานแห่งชาติราชพฤกษ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พระองค์ได้มีการเสด็จ เดินทาง วันจันทร์  21 ธันวาคมที่ผ่านมา สำหรับการจัดงาน งานโครงการหลวง 2563 ที่พระองค์ได้เสด็จเดินทางไปนั้น งานจัมีการจัดขึ้นถึงวันที่ อาทิตย์  ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ได้มีการเดินทางเพื่อไปทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆภายในงานเกี่ยวกับโครงการหลวง 2563 ในโครงการต่างๆดังต่อไปนี้

โครงการหลวง 2563 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่

โครงการหลวง

โครงการหลวงในปี 2563 ในส่วนงานที่กำลังจะจัดขึ้นนั้น เป็นโครงการที่เกี่ยวกับ การที่จะจัดแสดงแผน การภูมิปัญญาแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน งานในวันนี้ ได้มีการรวบรวมความรู้และประสบการณ์ ในการทำโครงการต่างๆ มากกว่า50 ปี โครงการนี้ได้เข้ามาเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาพื้นที่สูงในประเทศ ที่จะขยายไปสู่นานาชาติมีนิทรรศการเกี่ยวกับการเฉลิมพระเกียรติจากดินแดงสิ่งสู่แผ่นดินทอง ตามรอยพระบาทมีการย้อนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์

เป็นโครงการที่พัฒนา การเกษตรในส่วนต่างๆ ตามความต้องการและ สนองพระราชองค์การ การใช้ระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการจัดนิทรรศการเพื่อปลูกฝังให้ทุกคน ทุกครัวเรือนสามารถที่จะดูแลและพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู๋ การทำการเกษตร การรียนรู้ได้ ซึ่งเป็นการวิจัยและเป้าหมาย ที่ได้มีการจัดทำ โครงการหลวง 2563

โครงการหลวง

และสถาบันการทำงาน ศูนย์การวิจัย ที่ได้มีการพัฒนาที่สูงตามพระราชองค์การ ในสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ได้มีการเดินทางเพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆซึ่งมีหลากหลายเทศกาลไม่ว่าจะเป็นต้นกาแฟต้นแรกของพ่อหลวง การพัฒนากาแฟของพ่อหลวงที่ได้มีการปลูกสายพันธุ์ใหม่ ถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรได้เรียนร็และรู้จักในส่วนของ พันธุ์กาแฟ สายพันใหม่ๆมากยิ่งขึ้น ถือว่าได้โครงการที่สามารถช่วยส่งเสริมเกี่ยวกับงานเกษตรแบบต่อเนื่อง 

โครงการหลวง

พระองค์ทรงได้มีการเดินเยี่ยม ชม Supermarket โครงการหลวงเป็นบูธที่ใช้ในการจำหน่ายสินค้าต่างๆ โครงการพระราชดำริราคาพิเศษภายในงานที่ประชาชนสามารถเลือกซื้อในราคาถูกได้ แล้วจากนั้นทั้งสองพระองค์ก็ได้มีการประทับรถไฟฟ้าที่นั่งและเสด็จไปราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่ได้มีการเดินทางมาเฝ้า ทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จที่งานโครงการหลวง 2563 ถือได้ว่าเป็นมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระราชินี

เว็บไซต์ ข่าวด่วน ข่าวดัง ข่าวร้อนมาแรง ที่กำลังเป็นกระแสในโลกออนไลน์