March 24, 2023

กรมอุตุนิยม

กรมอุตุนิยมเตือนฝนตกหนักทั่วประเทศไทย
1 min read

ซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ของไทยคือช่วง 13-15 เมษายน 2564 กรมอุตุนิยมเตือนฝนตกหนักทั่วประเทศไทย ว่าให้เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงนอกจากนี้ลูกเห็บตกในบางพื้นที่ด้วยในช่วง 16 ถึง 19 เมษายน 2564 อาจจะเกิดฝนฟ้าคะนองและลมพายุค่อนข้างรุนแรงทุกท่านจะต้องระมัดระวังตนเองรวมถึงวางแผนจัดสรรระยะเวลาในการเดินทางไว้ให้ดีก่อนที่จะออกเดินทางไปนอกสถานที่ กรมอุตุนิยมเตือนฝนตกหนักทั่วประเทศไทย ในช่วงวันที่ 16 ถึง 19 เมษายน 2564 เป็นข่าวที่กรมอุตุนิยมเตือนฝนตกหนักทั่วประเทศไทย...

กรมอุตุนิยมเตือนฝนฟ้าคะนอง
1 min read

เป็นข่าวที่ออกมาแจ้งเตือนและทุกท่านจะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเมื่อ กรมอุตุนิยมเตือนฝนฟ้าคะนอง ที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 3-6 เมษายน 2564 เป็นฝนฟ้าคะนองฤดูร้อนที่มีลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกบางแห่งทุกท่านจะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและรักษาสิ่งของหรือว่าจะเป็นทรัพย์สินของทุกท่านให้ปลอดภัยแม้กระทั่งการก่อสร้างหรือว่าจะเป็นบ้านเรือนที่ไม่ได้รับมาตรฐานนั้นท่านจะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะมีลมกระโชกแรงอย่างต่อเนื่องและมีฝนฟ้าคะนองที่ยาวนานติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3-4 วันท่านจึงจะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและงดการเดินทางในช่วงระยะเวลาที่เกิดพายุโซนฤดูร้อนนั่นเอง กรมอุตุนิยมเตือนฝนฟ้าคะนอง ให้ประชาชนเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด มีประกาศออกมาจากกรมอุตุนิยมเตือนฝนฟ้าคะนองให้ประชาชนทุกท่านเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะจะเกิดฝนฟ้าคะนองอย่างต่อเนื่องและมีลมกระโชกแรงในช่วงวันที่ 3 ถึง 6 เมษายน 2564 และจะมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายในการใช้ชีวิตของประชาชนได้ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นอาจจะทำให้ทรัพย์สินของประชาชนหรือบ้านเรือนเสียหายทุกท่านจึงจะต้องเฝ้าระวังและงดออกเดินทางหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงระยะเวลาวันที่ 3 ถึง...

กรมอุตุนิยมเตือนฝนฟ้าคะนอง
1 min read

เพิ่งมีข่าวประกาศออกมาโดยกรมอุตุนิยมในวันที่ 25 มีนาคม 2564 กรมอุตุนิยมเตือนฝนฟ้าคะนอง 27-30 มีนาคม 2564ให้ทุกท่านเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากเลี่ยงการเดินทางในช่วงระยะเวลาที่กรมอุตุนิยมออกมาเตือนได้นั้นจะเป็นสิ่งที่ดีอย่างมากเพราะจะมีการเกิดฝนฟ้าคะนองอย่างหนักและมีลมกระโชกแรงอาจจะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายและระยะเวลาในการเดินทางของทุกท่านได้ เพราะฉะนั้นจะต้องมีการวางแผนอย่างละเอียดพร้อมทั้ง จัดแจงเวลาหรือระยะเวลาในการเดินทางเพราะอาจจะทำให้การจราจรติดขัดได้นั้นเองทุกท่านจึงจะต้องมีการวางแผนและเตรียมการให้พร้อมก่อนจะถึงวันที่มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง กรมอุตุนิยมเตือนฝนฟ้าคะนอง 27-30 มีนาคม 2564 และลมกระโชกแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมอุตุนิยมเตือนฝนฟ้าคะนอง 27-30 มีนาคม 2564 และลมกระโชกแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นจะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะจะมีฝนฟ้าคะนองและตกหนักเป็นอย่างมาก...