April 2, 2023

กรมอุตุนิยมเตือนฝนตกหนักทั่วประเทศไทย

กรมอุตุนิยมเตือนฝนตกหนักทั่วประเทศไทย
1 min read

ซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ของไทยคือช่วง 13-15 เมษายน 2564 กรมอุตุนิยมเตือนฝนตกหนักทั่วประเทศไทย ว่าให้เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงนอกจากนี้ลูกเห็บตกในบางพื้นที่ด้วยในช่วง 16 ถึง 19 เมษายน 2564 อาจจะเกิดฝนฟ้าคะนองและลมพายุค่อนข้างรุนแรงทุกท่านจะต้องระมัดระวังตนเองรวมถึงวางแผนจัดสรรระยะเวลาในการเดินทางไว้ให้ดีก่อนที่จะออกเดินทางไปนอกสถานที่ กรมอุตุนิยมเตือนฝนตกหนักทั่วประเทศไทย ในช่วงวันที่ 16 ถึง 19 เมษายน 2564 เป็นข่าวที่กรมอุตุนิยมเตือนฝนตกหนักทั่วประเทศไทย...