March 21, 2023

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
1 min read

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นับว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม และให้ความสำคัญ ในปัจจุบันนี้มาในปีเสือ ที่ต้องบบอกเลยว่าส่วนใหญ่แล้วจะมีการยื่นภาษีกัน เป็นแบบภาษีบุคคลธรรมดา เพื่อที่จะมีการวางแผนทางการเงินให้ดีมากยิ่งขึ้น สำหรับที่ท่านใดต้องการมีเงินเก็บ เพื่อที่จะไว้ใช้จ่ายเงินในยามเกษียณ และไม่ได้มีการลงทุนในส่วนของกองทุนประหยัดภาษีแต่อย่างใด แนะนำว่าต้องมีการเลือกส่งเงินสะสมแล้ว เพื่อที่จะเข้ามาในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะสามารถลดหย่อนภาษีได้เมื่อมีการคำนวณแล้ว จนต้องมีการติดตามรายละเอียดกันต่อไป ติดตามรายละเอียด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในส่วนของอัตราเงินสะสม ที่จะนำเข้ามาส่งในกองทุน จะมีความแตกต่างกันออกไป ถ้าหากว่าอยากรู้ข้อมูลของเงื่อนไขต้องมีการสอบถามข้อมูลต่อไป...