March 22, 2023

ขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ปรับเปลี่ยนการขึ้นอัตราดอกเบี้ย
1 min read

ปรับเปลี่ยนการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ที่ต้องบอกเลยว่าในประเด็นนี้ ในต่างประเทศมีการขึ้นดอกเบี้ยเช่นเดียวกัน เพื่อที่จะสกัดเงินเฟ้อเป็นหลักให้ได้ โดยทางแบงค์ชาติมีความจำเป็นที่ต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ย ที่มองได้ว่าอาจจะเป็นการซ้ำเติมกับวิกฤติของภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในขณะนี้ ที่ถือว่าไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นัก มีการขยายตัวที่ต่ำมากในขณะนี้ ทำให้กำลังซื้อและกำลังในการใช้จ่ายเงินมีความลดน้อยลงไปจากเดิม แล้วจะเกิดผลกระทบอย่างหนักในการจ้างงานอีกด้วย จนต้องมีการติดตามสถานการณ์กันให้มากขึ้น  ติดตามสถานการณ์ ปรับเปลี่ยนการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทางแบงค์ชาติได้มีการที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไม่ให้สูงมาก ต่อเนื่องไปในระยะยาว โดยทางสหรัฐอเมริกา ได้มีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยขึ้นมาอย่างรุนแรง ที่ไม่เคยทำมาหลายสิบปีแล้ว แล้วในตอนนี้ยังมีหลายประเทศที่ขึ้นอัตราดอกเบี้ย และมีการบอกถึงสัญญาณในการขึ้นดอกเบี้ยอีกไม่นานนี้...