March 21, 2023

ข้าวอาเซียนเสี่ยงหนัก

ข้าวอาเซียนเสี่ยงหนัก ในปัจจุบันนี้ ที่เรียกได้ว่าสถานการณ์ในส่วนของทางด้านตลาดข้าวของทางอาเซียนนั้นในครั้งนี้ ที่ถือว่ามีการแข่งขันที่มากกว่าเดิม ทำให้เกิดความรุนแรงในการแข่งขัน เนื่องจากว่าประเทศในอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศ อย่างเช่นไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา และยังมีอีกหลายประเทศที่ยังไม่มีการปลูกข้าว ทำให้ต้องมีการนำเข้าข้าวมากยิ่งขึ้น จากประเทศที่เป็นผู้บริโภคข้าว และในขณะนี้ต้องระวังให้มากขึ้น เนื่องจากว่าชายฝั่งทรุดได้ ที่มาพร้อมกับน้ำทะเล ที่ได้ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ ทำให้ต้องมีการติดตามรายละเอียดกันต่อไป ...