March 21, 2023

คนละครึ่งเฟส

คนละครึ่งเฟส 3 ยังเหลือสิทธิให้ลงทะเบียน
1 min read

คนละครึ่งเฟส 3 ยังเหลือสิทธิให้ลงทะเบียน เป็นโครงการที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนมาตั้งแต่รอบที่ 1 แล้ว ในกระแสของการที่ได้ตอบรับกันนั้นที่ดีเอามาก ๆ  จนทำให้มีในรอบที่ 2 และรอบที่ 3 คนลงทะเบียนมีจำนวนมากหลายสิบล้านคนเลยทีเดียว ในตอนนี้ที่ยังมีสิทธิให้เหลือในการลงทะเบียน เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงนี้ ที่ยังสถานการณ์ไม่ดีขึ้นเท่าไหร่นัก เนื่องจากว่ามียอดหมื่นขึ้นกว่าคนเลยในต่อวัน และยอดผู้เสียชีวิต 100 รายขึ้นไป...