June 10, 2023

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานีปรับแจ้งพื้นที่สีแดง
1 min read

ถือได้ว่าในช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วงเดือนที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิตมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 3 จังหวัดในภาคอีสานนั่นก็คือ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิตมากที่สุดในภาคอีสาน ซึ่ง จังหวัดอุดรธานีปรับแจ้งพื้นที่สีแดง เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 15 เมษายน 2564 เพราะว่ามีจำนวนยอดผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีการแพร่กระจายในวงกว้างจึงจะต้องปรับพื้นที่ให้อยู่ในพื้นที่ที่อันตรายและให้ประชาชนระวังความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด จังหวัดอุดรธานีปรับแจ้งพื้นที่สีแดง เป็นพื้นที่จะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด อย่างที่ทุกท่านทราบกันเป็นอย่างดีแล้วว่ามีการแพร่ระบาดของ covid อย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดอุดรธานีปรับแจ้งพื้นที่สีแดง เป็นพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามีการแพร่ระบาดของโรคโควิกอย่างต่อเนื่องและมีจำนวนการแพร่ระบาดเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกับจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดขอนแก่นซึ่งจะต้องมีการปรับระดับพื้นที่ให้อยู่ในการดูแล...