March 22, 2023

จุดตรวจ covid ฟรีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

จุดตรวจ covid ฟรีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
1 min read

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ทางกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกมาเผยถึง จุดตรวจ covid ฟรีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถเดินทางไปใช้บริการการตรวจเชิงรุก covid 19 ฟรีในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยจะเริ่มทำการตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งแต่ละเขตพื้นที่นั้น สามารถเข้าถึงได้ง่ายและกระจายความเสี่ยงไปยังผู้ที่ต้องการตรวจหาเชื้อได้น้อยลงมากที่สุด ไม่มีเขตพื้นที่ดังต่อไปนี้ เขตวังทองหลางในวิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัย...