March 29, 2023

ตลาดนักท่องเที่ยวซาอุดิอาระเบีย

ตลาดนักท่องเที่ยวซาอุดิอาระเบีย
1 min read

ท่องเที่ยวไทยเตรียมลุย ตลาดนักท่องเที่ยวซาอุดิอาระเบีย เป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อที่มีการเผยแพร่ข้อมูลมาแล้วในบางส่วน ในความสัมพันธ์ในประเทศไทยและประเทศนี้ ที่ได้เดินหน้ากันกระตุ้นการท่องเที่ยว เพื่อให้ไทยมีการเดินหน้ามากยิ่งขึ้น  ติดตามสถานการณ์ท่องเที่ยวไทยเตรียมลุย ตลาดนักท่องเที่ยวซาอุดิอาระเบีย ในสถานการณ์ในตอนนี้ที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มีการร่วมมือกันในสายการบินในดินแดนตะวันออกกลาง ที่จะมีการทำตลาดขึ้นมา แล้วจากการที่ประเมินแล้วพบว่า จะมีนักท่องเที่ยวจากประเทศซาอุดิอาระเบีย ที่เพิ่มกว่า 300,000 คนต่อปี โดยทางผู้ว่าการได้มีการเผยในความสัมพันธ์ของทางรัฐบาลในไทย และทางประเทศนี้พบว่าเป็นไปอย่างราบรื่น มีการเร่งในการวางแผนในกิจกรรม และมีการเสนอในเรื่องของการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดให้มากันเยอะๆ...