March 29, 2023

ปรับค่าแรงขั้นต่ำขึ้น

ปรับค่าแรงขั้นต่ำขึ้น
1 min read

ปรับค่าแรงขั้นต่ำขึ้น ในการที่มีมติในการปรับในส่วนนี้ แล้วมีการเตรียมที่จะเสนอให้กับทางครม. จะเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคม 65 นี้แล้ว แน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ทั้งในด้านบวกและด้านลบขึ้นมาได้ โดยราคาสินค้าเริ่มมีการปรับขึ้นมาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้ว โดยจะส่งผลต่อเศรษฐกิจในประเทศไทย ที่เกิดขึ้นมาในภาพรวมแน่นอน ในกำลังซื้อลดลงจากเดิม เนื่องจากว่าไม่มีความสัมพันธ์กับรายได้เท่าเดิม จะทำให้การบริโภคสินค้าลดลง จนเกิดการชะลอตัวขึ้นมาได้ ทำให้มีแนวโน้มเงินเฟ้อที่ขึ้นไม่หยุดด้วย  ติดตามสถานการณ์ ปรับค่าแรงขั้นต่ำขึ้น...