March 24, 2023

ปืนเนิร์ฟ

หนุ่มแอละแบมา
1 min read

หนุ่มแอละแบมา รายหนึ่งจากเมืองฮันต์สวิลล์ รัฐแอละแบมา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ประดิษฐ์ “ปืนเนิร์ฟ” (Nerf Gun) ขนาดใหญ่กกว่าปกติถึง 300% จนได้ปืนกระบอกยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ถึง 12 ฟุต 6 นิ้ว และมีน้ำหนักรวมถึง 90 กิโลกรัม ต้องใช้คนสองคนในการแบกปืนกระบอกนี้ ทำลายสถิติเป็นปืนเนิร์ฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกของ...