March 21, 2023

ภาษี

ภาษีมูลค่าเพิ่มสินค้าฟุ่มเฟือย
1 min read

เตรียมเก็บ ภาษีมูลค่าเพิ่มสินค้าฟุ่มเฟือย เป็นประเด็นที่ต้องมีการติดตาม โดยทางคลังได้มีการเตรียมแล้วในการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มขึ้นมา โดยหลังจากที่ไม่สามารถจะเก็บได้ในอัตรา 10 เปอร์เซ็นต์ มีการแบ่งสินค้าต่างๆที่จำเป็นอยู่ด้วยกัน 7 เปอร์เซ็นต์ และแยกให้เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยที่ไม่ต่ำกว่า 7 เปอร์เซ็นต์ เป็นการเพิ่มรายได้เข้าไปทางภาครัฐ โดยไม่น้อยกว่า 1 แสนล้านบาท ด้วยเหตุผลจากการที่รัฐได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมา ติดตามรายละเอียดเตรียมเก็บในเรื่องของ ภาษีมูลค่าเพิ่มสินค้าฟุ่มเฟือย...

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
1 min read

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นับว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม และให้ความสำคัญ ในปัจจุบันนี้มาในปีเสือ ที่ต้องบบอกเลยว่าส่วนใหญ่แล้วจะมีการยื่นภาษีกัน เป็นแบบภาษีบุคคลธรรมดา เพื่อที่จะมีการวางแผนทางการเงินให้ดีมากยิ่งขึ้น สำหรับที่ท่านใดต้องการมีเงินเก็บ เพื่อที่จะไว้ใช้จ่ายเงินในยามเกษียณ และไม่ได้มีการลงทุนในส่วนของกองทุนประหยัดภาษีแต่อย่างใด แนะนำว่าต้องมีการเลือกส่งเงินสะสมแล้ว เพื่อที่จะเข้ามาในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะสามารถลดหย่อนภาษีได้เมื่อมีการคำนวณแล้ว จนต้องมีการติดตามรายละเอียดกันต่อไป ติดตามรายละเอียด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในส่วนของอัตราเงินสะสม ที่จะนำเข้ามาส่งในกองทุน จะมีความแตกต่างกันออกไป ถ้าหากว่าอยากรู้ข้อมูลของเงื่อนไขต้องมีการสอบถามข้อมูลต่อไป...