March 24, 2023

ยิ่งออมยิ่งได้

ยิ่งออมยิ่งได้
1 min read

ยิ่งออมยิ่งได้ จำหน่ายเกลี้ยงไม่มีเหลือเป็นเรื่องที่มีประชาชนในบางส่วนได้มีการลงทุนในการออมครั้งนี้ ที่ได้รับผลประโยชน์โดยเป็นกำไรในระยะเวลาที่กำหนด ที่มีการออกจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเกิดขึ้น ในช่วงที่วิกฤติแบบนี้นั้น จากสถานการณ์ต่างๆที่เราก็รู้กันดีว่าเศรษฐกิจมีความย่ำแย่ต่อเนื่องมาก เงินหมุนเวียนของรัฐมีน้อยมากขึ้น โดยคนไม่ค่อยมีการออกมาใช้เงินกัน มีการเก็บเงินกันส่วนมาก ด้วยเหตุผลที่ต่างกันออกไป เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ให้ได้ขับเคลื่อนไปได้ มีการออกมาในโครงการของงยิ่งออมยิ่งได้ ในการจำหน่ายพันธบัตรที่ผ่านธนาคาร ในวงเงินที่มากถึง 4 หมื่นล้านบาทด้วยกัน ซึ่งหมดเร็วมากเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น ส่วนรายละเอียดของข่าวนี้จะเป็นอย่างไรมาติดตามกันได้เลย ติดตามรายงานข่าวสถานการณ์ ยิ่งออมยิ่งได้...