March 24, 2023

รายงานสถานการณ์โควิด – 19

รายงานสถานการณ์โควิด - 19
1 min read

รายงานสถานการณ์โควิด - 19 ประจำวันที่ 27 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นข้อมูลโดยตรงจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขมีรายงานออกมาว่าวันที่ 27 เมษายน 2564 มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 2,179 ราย ซึ่งเป็นผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวนทั้งสิ้น 59,687 ราย ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ได้รวบรวมไว้จากสถิติทั้งหมดของประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยที่สามารถรักษาหายแล้วจำนวน 33,551 ราย...