March 25, 2023

รายงานสถานการณ์ Covid-19

รายงานสถานการณ์ Covid-19
1 min read

สำหรับการ รายงานสถานการณ์ Covid-19 วันที่ 10 มีนาคม 2564 ซึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมนั้นเพิ่มมากขึ้น 39 รายและผู้ป่วยสะสมรวมทั้งสิ้น 26,540 ราย ถึงได้ว่ายังเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงแต่ยังคงมีสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้ทางรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ออกมาแจ้งเตือนให้ประชาชนนั้นยังคงดูแลและรักษาระยะห่างระหว่างผู้คน ให้ได้ดังเดิมและมีการปฏิบัติสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ ถือได้ว่าเป็นวิธีการที่ประเทศไทยนั้นได้พัฒนาและเล่นป้องกันกันอย่างใกล้ชิดมาเป็นระยะเวลาเกือบ 2 ปีซึ่งการระบาดใหม่ในระลอกสองนั้นทำให้การติดเชื้อเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ศูนย์บริหารสถานการณ์ covid และศูนย์ข้อมูล covid...