March 29, 2023

ลาออก

นายกรัฐมนตรี
1 min read

จากกรณีที่ได้มีการโพสต์ Facebook ของทนายอานนท์ ว่าวันที่ 25 หรือไม่เกิน 25 พฤศจิกายน นายกรัฐมนตรี จะมีการลาออกจากตำแหน่งซึ่งจากคราวการโพสสร้างกระแส งานมีการสร้างสถานการณ์ทำให้นายกรัฐมนตรี ไม่มีการแถลงการณ์เกี่ยวกับการที่ประชาชนทุกคนจะต้องยอมรับเกี่ยวกับการออกมาตรการ เพื่อทำให้การชุมนุมนั้นเป็นไปตามกฎหมายและจะมีการใช้มาตรการ 112 และจะเป็นการใช้กฎหมายทุกฉบับเพื่อที่จะเอาผิดผู้ชุมนุม และ มีการยืนยันว่าจะไม่มีการลาออกจากตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี อย่างแน่นอน ท่านนายกได้มีการกล่าวว่าที่ผ่านมา...