March 22, 2023

สถานการณ์ covid-19

สถานการณ์ covid-19
1 min read

สถานการณ์ covid-19 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีการแถลงข่าว จากกรมควบคุมโรค covid และกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับโรคโควิต 19 ของวันที่ 17 กุมภาพันธ์นั้นมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 175 รายและมีผู้ป่วยที่จะต้องเฝ้าระวังจำนวน 54 ราย นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยสะสมทั้งหมดถึง 24961...