April 2, 2023

หนี้สาธารณะในตอนนี้

1 min read

หนี้สาธารณะในตอนนี้ ที่ได้มีการยืนยันแล้วว่าไม่ได้จะทำให้ประเทศไทย จะต้องล้มละลายไปแต่อย่างใด แล้วในขณะนี้ความน่าเชื่อถือของทางด้านประเทศเองนั้นยังอยู่ในช่วงที่ถือว่าระดับที่ดีอยู่ เมื่อกล่าวเป็นภาพรวมแล้วถือว่ามีเสถียรภาพ ติดตามรายละเอียด หนี้สาธารณะในตอนนี้ ในรายละเอียด ที่มีการเผยถึงข้อมูลเกิดขึ้นมา ในส่วนของความคิดเห็นที่ถือว่าเป็นประเด็นขึ้นมาอย่างมาก เกี่ยวกับทางด้านหนี้สาธารณะ การกู้เงินของทางรัฐบาล การชำระหนี้คืน อัตราดอกเบี้ย และปัจจัยอื่นๆ ที่ล้วนแล้วเกรงว่าจะล้มละลายได้ ในข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนี้ ประเทศไทยที่กำลังพัฒนาอยู่ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะมีใช้นโยบายการคลังในรูปแบบขยายตัว เพื่อที่จะให้ประเทศดีมากขึ้น...