March 22, 2023

อัพเดทราคาทอง

อัพเดทราคาทอง ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ทองคำยังคงอยู่ในราคาที่ปรกติจากเดิมของวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 การแปรผันยังไม่มีให้เห็นเท่าที่ควรแต่ราคาทองคำ 1 บาทมีราคาอยู่ที่ 25,550 บาท ซึ่งคาดการณ์ว่าราคาทองคำจะสูงเพิ่มขึ้นอีกจากการคาดคะเนแต่ก็ไม่มีอะไรที่แน่นอนเพราะเมื่อช่วงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมาราคาทองคำก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนซึ่งการแปรผันของราคาทองคำดังกล่าวนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจของโลกด้วย เพราะฉะนั้นใครที่ต้องการเก็งราคาทองคำหรือว่าต้องการซื้อทองคำที่จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกหรือสมบัติในอนาคตนั้นควรจะทำการวางแผนและมีเงินสำรองที่เพียงพอเพราะบอกได้ไม่แน่ชัดว่าราคาทองคำจะเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิมเพราะฉะนั้นไม่ควรเสี่ยงในช่วงดังกล่าวนี้...