March 29, 2023

เลิกใช้กล่องโฟมทั่วประเทศไทย

เป็นข่าวที่พึ่งมีการประกาศออกมาในวันที่ 4 มีนาคม 2564 คือการ เลิกใช้กล่องโฟมทั่วประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นข่าวที่ครม . ได้ทำการไฟเขียวประกาศให้เลิกใช้อย่างถาวรภายในปี 2565 ทันทีเพราะมีมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและทำลายได้ยากจึงยกเลิกการใช้งานเป็นที่เรียบร้อยซึ่งรณรงค์ให้ประชาชนลดละเลิกการใช้งานให้เสร็จสิ้นภายในปี 2565 ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างมากเพราะหากลดละเลิกการใช้กล่องโฟมได้จะทำให้สภาพแวดล้อมของประเทศไทยดูดีมากยิ่งขึ้นเพราะจะต้องไม่มีการทำลายโฟมผ่านการเผาและจะไม่เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเอง กล่องโฟมเป็นกล่องที่มีมลพิษเมื่อถูกทำร้ายด้วยการเผาจะเกิดควันดำและลอยขึ้นสู่อากาศพร้อมเป็นวัสดุที่ทำลายได้ยากจึงทำให้ เป็นอุปกรณ์ที่จะต้องกำจัดให้หมดสิ้นไปและยกเลิกการใช้งาน เลิกใช้กล่องโฟมทั่วประเทศไทย เป็นเรื่องที่น่ายินดี เมื่อครม.ได้ยืนยันไฟเขียวให้ เลิกใช้กล่องโฟมทั่วประเทศไทยเรื่องที่น่ายินดีอย่างมากเพราะจะช่วยทำให้ประเทศไทยนั้นลดละเลิกสิ่งที่เป็นปฏิกูลและทำลายล้างได้ยากเพราะจะช่วยทำให้ประเทศไทยไม่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มมากยิ่งขึ้น มีอากาศที่บริสุทธิ์เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ควรแก่การ...