March 24, 2023

เศรษฐกิจไทยดีเติบโตเต็มที่

ธปท.คาด 2 ปี เศรษฐกิจไทยดีเติบโตเต็มที่ ในท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันนี้ในประเทศไทย ที่ถือว่ายังไม่ดีเท่าที่ควร แต่ยังเริ่มดีขึ้นมาบ้างแล้ว หลังจากต้องอยู่ในมรสุมของเศรษฐกิจโลกย่ำแย่ ในอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นต่อเนื่อง ทำให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเรื่อย ๆ จนเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย แต่ยังดีที่ไทยยังไม่ได้โดนผลกระทบเต็ม ๆ ขนาดนั้น นับว่าเป็นความโชคดี ในโอกาสอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ เศรษฐกิจไทยจะเติบโตได้ตามต้องการแล้ว แต่ต้องผ่านในช่วงเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนหนักไปให้ได้กันก่อน มาติดตามรายละเอียดกัน...