March 29, 2023

เศรษฐกิจไทยเจอวิกฤติหนัก

เศรษฐกิจไทยเจอวิกฤติหนัก
1 min read

เศรษฐกิจไทยเจอวิกฤติหนัก ในปัจจุบันนี้เรียกได้ว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้สถานการณ์แย่ๆหลายประการ แต่ที่เป็นหนักๆกันมากคือพิษจากสงครามรัสเซีย ยูเครน และจากการที่เงินเฟ้อขึ้นสูง ที่มองว่ามีความยากลำบากมากขึ้นทุกวัน ทำให้เสี่ยงมากที่จะเศรษฐกิจถดถอย เมื่อได้มองในทางกลับกันแล้ว ประเทศไทยมีการเติบโตในภาวะที่ทางด้านเศรษฐกิจนั้นที่ถือว่ายากลำบาก จนต้องมีการติดตามสถานการณ์กันต่อไป ติดตามสถานการณ์ เศรษฐกิจไทยเจอวิกฤติหนัก ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น มี 3 ประการที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดผลกระทบหนักมาก อย่างแรกเลยในด้านของเงินเฟ้อ...