March 24, 2023

แถลงการณ์นายกรัฐมนตรี

แถลงการณ์นายกรัฐมนตรี
1 min read

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 มี แถลงการณ์นายกรัฐมนตรี ที่ออกมาแถลงการณ์ในช่วง 21.00 น เกี่ยวกับปัญหาสถานการณ์ covid-19 โรคระบาดไวรัสโคโรน่าที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งจากการแถลงการณ์นั้นสามารถสรุปได้คร่าวๆคือท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าอัตราการแพร่ระบาดครั้งนี้ในปัจจุบันนั้นมีความรุนแรงและเป็นวงกว้างอย่างมากอยากให้ประชาชนนั้นร่วมด้วยช่วยกันกาดอย่าตกและเคร่งครัดตามมาตรการที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศใช้ เพื่อความไม่ประมาททางรัฐบาลจะมีการเตรียมความพร้อมและมาตรการสาธารณสุขที่คอยให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่รวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันให้ทั่วถึงประชาชนทุกภาคส่วนด้วยกัน แถลงการณ์นายกรัฐมนตรี ออกมาพูดในช่วง 21.00 น สำหรับการแถลงการณ์นายกรัฐมนตรี นั้นที่ออกมาพูดในช่วง...