March 21, 2023

แผนระเบียงเศรษฐกิจใหม่

แผนระเบียงเศรษฐกิจใหม่
1 min read

แผนระเบียงเศรษฐกิจใหม่ เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ต้องมีการติดตาม โดยทางการรับมอบสมุดปกขาวจากทางหอการค้าทั่วประเทศ ที่ได้มีการเสนอถึงในเรื่องของการฟื้นตัวเศรษฐกิจไทย ที่เรียกได้ว่าเป็นช่วงรัฐบาลโค้งสุดท้ายแล้ว ที่ได้มีการวางแผนเพื่อที่จะดึงดูดลงทุนต่างชาติเข้ามา เพื่อที่จะผ่านระเบียงเศรษฐกิจ มีการคาดการณ์แล้วว่าอีกประมาณ 90 วันจะรู้ความคืบหน้ามากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังต้องการที่จะให้นักลงทุนต่างชาติได้เดินทางเข้ามาลงทุนในประเทศมากขึ้น  ติดตามรายละเอียด แผนระเบียงเศรษฐกิจใหม่ ในการเผยถึงในการประชุมที่ผ่านมา ที่กล่าวถึงอนาคตของประเทศไทย ที่จะมีทางภาคเอกชนและทางภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ดีมากยิ่งขึ้น โดยในขณะนี้ที่เรียกได้ว่าทางรัฐบาล ที่มีการศึกษาและมีการจัดทำการผลักดันในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษใหม่ จนทำให้เกิดการกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคใน...