March 22, 2023

covid 19 ล่าสุด

covid 19
1 min read

Covid 19 ล่าสุด ข้อมูลข่าวสารที่อยากทำการนำเสนอในวันนี้ก็ยังคงติดตามกับสถานการณ์ covid-19 แต่วันนี้จะเป็นการนำเสนอข้อมูลโดยรวมว่าในแต่ละจังหวัดมีพื้นที่ไหนที่ยังคงมีผู้ติดเชื้ออยู่บ้างเป็นการอัพเดทล่าสุดของวันที่ 16 ธันวาคมที่ผ่านมา ไม่มีการทำการสำรวจข้อมูลเพื่อสร้างความสบายใจให้แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ ประเทศที่อยู่ในต่างประเทศมีแนวโน้มว่าจะมีสูงมากขึ้นแต่ประเทศไทยมีการตั้งมาตรการและการดูแลตัวเองทั้งในภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกคน ให้ความร่วมมือกันทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อน้อยแต่อย่างไรกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานสาธารณสุขของจังหวัดต่างๆก็ยังมีการรายงานและมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัย การอัพเดทสถานะการ covid 19 ล่าสุด สำหรับผู้ติดเชื้อในแต่ละจังหวัด สำหรับข้อมูลวันนี้ต้องทำการนำเสนอไปเราจะทำการนำเสนอเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อทั้งหมดที่กำลังรักษาต่างๆ วันนี้ผู้ติดเชื้อสะสมที่อยู่ในจังหวัดนครนายกมี 2 คน...