June 10, 2023

GULF ร่วมลงทุนธุระกิจ BINANCE

GULF ร่วมลงทุนธุระกิจ BINANCE
1 min read

GULF ร่วมลงทุนธุระกิจ BINANCE เป็นเรื่องที่เรียกว่ามีกระแสที่โด่งดังมากในโซเชียล ที่ต้องบอกเลยว่ามีการร่วมมือกันในภาคธุรกิจ ที่ล้วนแล้วมีขนาดใหญ่ทั้งสอง ที่ได้ลงทุนกันในการซื้อขายสินทรัพย์ ที่เรียกว่าเป็นแนวดิจิทัลในไทย เพื่อการเจริญก้าวหน้าและเติบโตทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นด้วย ทำให้นักลงทุนและผู้ที่มีความสนใจทุกท่านต้องติดตามข่าวกัน ติดตามสถานการณ์ GULF ร่วมลงทุนธุระกิจ BINANCE ทางบริษัทกัลฟ์ ที่ได้มีการแจ้งในส่วนของทางด้านตลาดที่เป็นหลักทรัพย์ในทางประเทศไทย ที่จะมีการร่วมลงมือกันทางธุรกิจกับ Binance ที่มีชื่อเสียง แล้ววมีความมั่นคงมากในเรื่องของการลงทุน...